เจียมธีระนาถ ว., and ดอนขวา ข. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 49-59, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830.