ศรีบุรีรักษ์ภ., แย้มบรรจงเ., นาคะศิริศ., and โฉมตระการเ. “ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 60-68, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863.