ชาญวิจิตรช., and เจษฎาลักษณ์ว. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 95-106, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871.