สราญรมย์ด., สราญรมย์ก., and สราญรมย์อ. “การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 244-53, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914.