เฉลิมทอง จ. “แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 267-79, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918.