คล้ายประยงค์วราภรณ์, and สถิตาภาวัลลภ. “THE COMPARISON OF THE SATISFACTION OF THE TRUCK FLEET WITH PHYSICAL ENVIRONMENT AND WORK ATMOSPHERE”. Panyapiwat Journal 11, no. 1 (April 29, 2019): 91-101. Accessed February 26, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185933.