คล้ายประยงค์ วราภรณ์, and สถิตาภา วัลลภ. “THE COMPARISON OF THE SATISFACTION OF THE TRUCK FLEET WITH PHYSICAL ENVIRONMENT AND WORK ATMOSPHERE”. Panyapiwat Journal 11, no. 1 (April 29, 2019): 91–101. Accessed May 25, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185933.