ไทยถาวรธฤษิดา, and เลิศบัวสินศุภสิทธิ์. “PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI”. Panyapiwat Journal 11, no. 1 (April 29, 2019): 102-112. Accessed August 14, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185945.