อินทรจันทร์ ปัทมา, and ธีระธัญศิริกุล ฬุลิยา. “KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”. Panyapiwat Journal 11, no. 1 (April 30, 2019): 289–303. Accessed May 24, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301.