สงสระบุญรุ่งโรจน์. “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน”. Panyapiwat Journal 5, no. 2 (1): 16-29. Accessed October 20, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019.