ฉัตราวานิชจันทร์จิรา, and ภูริภักดีสันติธร. “COMPONENT ANALYSISOF FOOD TRUCK ENTREPRENEURS MANAGING BUSINESS IN BANGKOK”. Panyapiwat Journal 11, no. 3 (December 27, 2019): 108-123. Accessed June 6, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207210.