สมบุญตนนท์มลฑา, เปรมัษเฐียรเออวดี, and ศรีพฤทธิ์เกียรติกาญจนา. “AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN”. Panyapiwat Journal 11, no. 2 (August 5, 2019): 147-161. Accessed July 5, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515.