รอดโพธิ์ทองชนานนท์, and ครุฑกะชมสุภัค. “THE MODEL OF GOOD GOVERNANCE FOR DEVELOPING ARMED FORCES SECURITY CENTER, ROYAL THAI ARMED FORCES OFFICERS”. Panyapiwat Journal 11, no. 2 (August 5, 2019): 206-218. Accessed May 27, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207534.