จันทร์เพ็งรัมภีภรณ์, and ชินะโชติภาวิน. “FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT SAVINGS BANK, SURAT THANI PROVINCE”. Panyapiwat Journal 11, no. 2 (August 5, 2019): 219-228. Accessed May 27, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207570.