หงษ์ลัดดาพรชัยพฤกษ์, ชัยสิทธิ์ยุทธศิลป์, ชมภูพันธ์ชมภูนาฏ, and คุ้มเขตสรินทร. “UTILIZATION OF JOB’S TEAR BRAN AND BROKEN JOB’S TEARS AS FEEDSTUFF FOR ANIMAL FARMER IN LOEI PROVINCE, THAILAND AND KAEN TAO DISTRICT, SAINYABULI PROVINCE, LAOS PDR”. Panyapiwat Journal 11, no. 2 (August 5, 2019): 323-337. Accessed June 6, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207641.