พงศ์วิริทธิ์ธรรัฐนันท์, and ภัควิภาสภาคภูมิ. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”. Panyapiwat Journal 6, no. 1 (1): 46-59. Accessed September 24, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557.