พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, and ภัควิภาส ภาคภูมิ. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”. Panyapiwat Journal 6, no. 1 (November 27, 2014): 46–59. Accessed July 1, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557.