พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, and ภัควิภาส ภาคภูมิ. “แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น”. Panyapiwat Journal 7, no. 2 (August 31, 2015): 14–25. Accessed July 1, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112.