เข็มทองสลิลทิพย์. “ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”. Panyapiwat Journal 7, no. 2 (August 31, 2015): 111-123. Accessed June 6, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130.