โตประเสริฐพงศ์นวพร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”. Panyapiwat Journal 7, no. 2 (September 1, 2015): 202-212. Accessed July 5, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187.