พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, and ภัควิภาส ภาคภูมิ. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ”. Panyapiwat Journal 8, no. 1 (April 28, 2016): 79–90. Accessed June 29, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723.