ปานยินดีจันจิราภรณ์, คงคล้ายจิราวรรณ, and เจษฎาลักษณ์วิโรจน์. “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”. Panyapiwat Journal 80 (August 31, 2016): 156-171. Accessed August 5, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622.