อัตถากรสุธินี. “การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี”. Panyapiwat Journal 8, no. 2 (August 31, 2016): 215-226. Accessed January 19, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662.