เพ็งลี สุนิดา, and สรไกรกิติกูล มณฑล. “การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม”. Panyapiwat Journal 9, no. 1 (April 28, 2017): 59–69. Accessed August 12, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022.