ลีลาธนาพิพัฒน์ จุฑาทิพย์, and เจษฎาลักษณ์ วิโรจน์. “ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. Panyapiwat Journal 9, no. 1 (April 28, 2017): 96–107. Accessed August 20, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025.