ชัยวงค์ษา หทัยชนก, and เพิ่มเพียร ธนาสิทธิ์. “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน”. Panyapiwat Journal 9, no. 1 (April 28, 2017): 108–120. Accessed August 20, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026.