ลักษิตามาศปริญ, and ณ ปทุมศิวารัตน์. “กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (July 27, 2017): 18-30. Accessed January 19, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353.