กิตติเมธีกุลนารา, ตระกูลอินทร์ภาสประภา, and แสงชัยนวลฉวี. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 12-26. Accessed January 19, 2021. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819.