ทิพยไกรศรสลิลาทิพย์, and วรรณรัตสวัสดิ์. “ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 36-48. Accessed August 5, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825.