เจียมธีระนาถ วิทยา, and ดอนขวา ขวัญกมล. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 49–59. Accessed July 5, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830.