ชาญวิจิตรชลิดา, and เจษฎาลักษณ์วิโรจน์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 95-106. Accessed October 26, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871.