สราญรมย์ดวงตา, สราญรมย์กรกมล, and สราญรมย์อภิรดี. “การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 244-253. Accessed September 24, 2020. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914.