เฉลิมทอง จรูญ. “แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. Panyapiwat Journal 9, no. 2 (August 31, 2017): 267–279. Accessed August 12, 2022. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918.