1.
จันทร์สนามว, หิรัญคำภ, หงษ์คำมีม, สำราญรื่นอ. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2018Apr.27 [cited 2020Feb.24];10(1):29-0. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120647