1.
เทพประสิทธิ์พ, เจษฎาลักษณ์ว. ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2018Apr.27 [cited 2020Jun.3];10(1):107-20. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120664