1.
วริศจันทร์เปล่งร, สตะเวทินป, หาญพงศ์พันธุ์พ. การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2018Apr.27 [cited 2020Feb.29];10(1):144-58. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120668