1.
มหาสินไพศาลรด. บทบรรณาธิการ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2018Apr.29 [cited 2020Jun.7];10(1). Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120909