1.
มหาสินไพศาลท. แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2019Apr.26 [cited 2020Feb.26];11(1). Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185314