1.
อินทรจันทร์ ป, ธีระธัญศิริกุล ฬ. KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2019 Apr. 30 [cited 2022 May 19];11(1):289-303. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301