1.
สงสระบุญร. การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 1 [cited 2021Oct.20];5(2):16-9. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019