1.
สมบุญตนนท์ม, เปรมัษเฐียรเ, ศรีพฤทธิ์เกียรติก. AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2019Aug.5 [cited 2020Jun.6];11(2):147-61. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515