1.
พงศ์วิริทธิ์ธรร, ภัควิภาสภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 1 [cited 2020Sep.24];6(1):46-9. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557