1.
พงศ์วิริทธิ์ธร ร, ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2014 Nov. 27 [cited 2022 Jul. 1];6(1):46-59. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557