1.
พงศ์วิริทธิ์ธร ร, ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2015 Aug. 31 [cited 2022 Jul. 1];7(2):14-25. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112