1.
ภานุภ์คนันท์ช, ณ ปทุมศ, ลักษิตามาศป. การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2015Aug.31 [cited 2020Jun.5];7(2):26-8. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39114