1.
เข็มทองส. ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2015Aug.31 [cited 2020Jul.10];7(2):111-23. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130