1.
โตประเสริฐพงศ์น. ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2015Sep.1 [cited 2020Jul.5];7(2):202-1. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187