1.
มหาสินไพศาลท. บทบรรณาธิการ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2015Dec.29 [cited 2020Feb.22];70. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/44587