1.
พงศ์วิริทธิ์ธร ร, ภัควิภาส ภ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2016 Apr. 28 [cited 2022 Jun. 26];8(1):79-90. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723