1.
ปานยินดีจ, คงคล้ายจ, เจษฎาลักษณ์ว. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. PANYAPIWAT JOURNAL [Internet]. 2016Aug.31 [cited 2020Aug.5];80:156-71. Available from: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622